Valkama-Koti on erikoistunut psykogeriatristen asiakkaiden hoitoon

27052016

kairos_nettiin

Kodin taustaa

Valkama-Koti on kansallisesti ensimmäinen psykogeriatristen potilaiden hoitoon keskittynyt erityisyksikkö (Special Dementia Care Units (SCU)), joita muun muassa Saksassa ja Hollannissa on ollut jo 80-luvulta saakka. Yksiköiden tarkoituksena on hoitaa haastavista käytösoireista kärsiviä muistipotilaita.  SCU-kodeille on tyypillistä, että ne sijaitsevat vanhuspalveluyksiköiden sisällä, henkilökunta on koulutettua, kullekin asukkaalle on laadittu oma, yksilöity hoito-ohjelma, hoitoympäristö on esteetön ja mukautettu muistipotilaan tarpeisiin ja asukkaan läheiset ovat osa asukkaan hoito- ja kuntoutusprosessia. Hoidon kustannukset ovat SCU- kodeissa yleensä suuremmat kuin ”standardi” laitoshoidossa. SCU-kotien toimintaideologiana on asioiden normalisointi ja ylläpito sekä asukkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen huolimatta asukkaan suuresta hoidon ja tuen tarpeesta.

Valkama-Koti sijaitsee palvelukoti Kairos-Kodin yhteydessä Oulun Kaukovainiolla. Koti avataan viikolla 22.

Oikea asukas

Valkama-Kodissa hoidetaan ja kuntoutetaan vaikeista psyykkisistä ja kognitiivisista oireista ja sairauksista kärsiviä ikääntyneitä ihmisiä, joiden haastavien oireiden vuoksi asuminen ei ole mahdollista toteuttaa kotona tai tavanomaisissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja toisaalta sairaalatasoinen hoito ei ole tarkoituksenmukaista.

Asukaskeskeinen hoito

Asukaskeskeinen hoitotyö Valkama-Kodissa tarkoittaa asukkaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää hoitamista ja kuntouttamista. Asukkaan hoidossa ja kuntouttamisessa huomioidaan asukkaan eletty historia, mieltymykset ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Lisäksi kaikessa toiminnassa huomioidaan asukkaan ympäristö. Hoidamme asukkaitamme kokonaisvaltaisesti myös muut sairaudet huomioiden. Hoito on yksilöllistä ja tavoitteellista. Valkama-Kodissa työskentelee sairaanhoitaja/tiimivastaava, lähihoitajia ja oma geriatri, joka on paikalla kolmena päivänä viikossa. Fysio- ja toimintaterapeutit ovat aktiivisesti mukana asukkaiden kuntoutuksessa.

 

Fyysinen ympäristö

Valkama-Kodin ympäristössä on huomioitu muistipotilaan tarpeet ja kognitiivisten oireiden tuottamat vaatimukset. Hoitoympäristön tavoitteena on tukea asukkaan selviytymistä ja lieventää käytösoireiden esiintymistä. Ympäristö on kodikas ja asukkaan hallittavissa. Selkeyteen, hahmottamiseen ja ääni- ja valomaailman rauhallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Ympäristön tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen yhdessäoloon mutta myös yksityisyyteen. Osallistumisen, osallisuuden ja toiminnan mahdollisuudet tukevat muistipotilaiden hyvinvointia ja elämänlaatua ja sillä on havaittu olevan käytösoireita vähentävä vaikutus.

 

Episodikustannukset

Intensiivisellä ja yksilöidyllä hoidolla voidaan hoitojaksoja lyhentää ja keventää hoidon kustannuksia. Psykogeriatrisen potilaan oireet ovat usein ajan myötä parantuvia. Asianmukaisella hoidolla niiden kestoa voidaan kuitenkin merkittävästi lyhentää. Esimerkiksi muistisairauteen liittyvien psykoottisten käytösoireiden paraneminen kestää ilman hoitoa 6-12 kuukautta, mutta oikein ajoitetulla ja kohdennetulla hoidolla oireiden kesto lyhenee 2-3 kk

 

Valkama-Kodin erityispiirteet:

  • Hoitoympäristö on kodinomainen, muistipotilaan tarpeet on huomioitu hyödyntäen tutkimuksiin perustuvaa tietoa (mm. omat huoneet, viisi asukaspaikkaa)
  • Kokenut vanhus- ja mielenterveystyön henkilökunta (geriatri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysio- ja toimintaterapeutti).
  • Asukaskeskeinen hoito, jokaiselle asukkaalle nimetään oma hoitaja
  • Käytössämme on useita erilaisia terapeuttisia lähestymistapoja; luonto, taide, liikunta, pelit, musiikki, kulttuuri,  hengellisyys, muistelu; jokaiselle asukkaalle räätälöiden
  • Tiivis yhteistyö asukkaan perheen ja läheisten kanssa, kodissa ei ole erillisiä vierailuaikoja
  • Tiivis yhteistyö kuntatoimijoiden kanssa, lisäksi hyödynnetään olemassa olevia laajoja verkostoja vanhustyön ammattilaisiin sekä alueellisesti että valtakunnallisesti

 

Osoite: Varpushaukantie 7, 90250 Oulu

Lisätiedot

Geriatri Petteri Viramo
040 170 2072
petteri.viramo@caritaslaiset.fi

Sairaanhoitaja Henrika Mononen
044 468 4356
henrika.mononen@caritaslaiset.fi